Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/9/2016 — KQXSMB Thứ 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/9/2016 — KQXSMB Thứ 3

Xem nhanh kết quả SXMB mới nhất 20/9/2016 như sau:

Giải đặc biệt KQXS Thứ 3: 67317 — Giải bảy: 76–45–26–19

Chờ đón xem kết quả XSMB 21/9/2016 mới nhất ngày thứ 4 tại đây.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.