นั่นเพราะเราพยายามมากไป

คนเรามักมีคำถามบ่อยๆว่า ทำไม เราทุ่มเทขนาดนี้ เขายังไม่สนใจ มีแต่เราที่ยิ่งทำยิ่งรักเขามากขึ้น

เพราะเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไง

ปล่อยให้เขาได้ทำ เขาจะได้เริ่มมีความรู้สึก

อย่าตามคนที่ไม่สนใจเรามากเกินไป เพราะใช่ ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก แต่นั่นมันหมายถึงตัวเราเองที่ยิ่งตื๊อก็ยิ่งรักเขา ทำพอประมาณเถอะ ให้เราได้พักบ้าง

และให้เขาได้ลองพยายามบ้าง

เพราะคนรักกัน หมายถึง ทั้งพร้อมเริ่มและเดินไปด้วยกัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.