Кредитен анализ при потребителски кредити

Основните източници на информация при анализа на кредитоспособността на физически лица са: данните за представянето на клиента в ретроспективен план (при взаимоотношенията с банката, към която е насочено искането за кредит или с други кредитори); кредитните бюра; данните, предоставени от самия клиент при подаване на молба за отпускане на кредит.

Новини от страната и чужбина

ПИБ
 Приятелят на Гери Малкоданска пред фалит? Оказа се, че…
 Преглед на водещите новини в спортния печат
 МНЕНИЯ НА ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ!

2.1.Системи за оценка на кредитоспособността, основаващи се на предварителна селекция на кредитоискателите по определени критерии При този подход, решението за одобряване или отхвърляне на искането за потребителски кредит се обвързва с оценката на кредитоспособността на лицето, кандидатстващо за кредит, базирана на определени критерии относно доходите, кредитната история и задлъжнялостта. Типичните изисквания на банките при предоставяне на потребителски кредит включват: -наличие на стабилни доходи с перспектива да бъдат запазени (с или без документално доказване на същите).

Основното изискване при кандидатстване за потребителски кредит е физическото лице (пълнолетно и дееспособно) да има регулярни доходи: по трудов договор или служебно/гражданско правоотношение; по договор за управление и контрол; като едноличен търговец; като лице, упражняващо свободна професия; от пенсия и др.; критериите на различните банки се различават при определянето на платежоспособността на кредитоискателя, както по отношение на признаването на доходи от различни източници, така и на остатъчния доход; при недоказан доход, банките обикновено изискват поръчител/и в зависимост от размера на искания кредит.

При предоставяне на обезпечен чрез поръчителство потребителски кредит, поръчителят обикновено следва да отговаря на общите условия за кредитоискател. -минимален размер на остатъчния доход на член от семейството след изплащане на месечната вноска по кредита и други плащания по кредити (и лизингови вноски); -добра кредитна история на кредитоискателя: отсъствие на просрочени и неиздължени кредити; при наличие на кредитни задължения към момента на кандидатстване за кредит, те трябва да бъдат редовно обслужвани; -изисквания за платежоспособност: максимално приемлива стойност на съотношението “Дълг/Доход”(Debt-to-Income Ratio, DTI)(месечна погасителна вноска (главница плюс лихва) по кредита, отнесена към нетния месечен доход на кредитополучателя), напр. 60%; минимален остатъчен доход на член от семейството; -минимална продължителност от време, през което лицето е заемало текущата работна позиция, напр. при случаите на извършване на стопанска дейност, управление и контрол или свободни професии; -горна възрастова граница към момента на изтичане срока на кредита, за който кандидатства кредитоискателят (приложима при някои видове кредити); -сключени застраховки, защитаващи здравето и работоспособността на кредитополучателя („Живот” и/или „Злополука”), както и имуществото, предложено за обезпечение (застраховка „Имот”). -други.

1.2.2.Статистически модели за кредитен скоринг При потребителските кредити, както беше посочено, алтернатива на кредитния анализ, базиран на субективна оценка на определен набор, специфични за дадения клиент и общи (пазарни) фактори, е приложението на статистически модели за количествена оценка на кредитния риск.

Въз основа на въведената информация за клиента, скоринг моделът автоматично генерира равнището на риск и резултата — предоставяне или отказ на кредита. Предимствата на този подход за кредитен анализ се свързват с: осигуряването на унифициран стандарт за оценка на клиентите; ускоряване на процеса на одобрение на кредитите; минимизиране на възможностите за допускане на грешки; елиминиране на субективния човешки фактор при вземането на решение за отпускане на кредит, доколкото решението не се базира на индивидуалната преценка на кредитния инспектор в конкретния случай, а на резултат, създаден от системата и базиран на статистически анализи.

Минималният скоринг за автоматично одобрение на кредита е 200; -при 150 до 195 точки се изисква допълнителна преценка; решението се прехвърля на горното ниво на отговорност. -скоринг под 150 т. — кредитната молба се отхвърля. Освен модели, предназначени за оценка на кредитния риск при кандидатстване за кредит (Application Scoring Models), банките прилагат и скоринг модели за оценка на потребителското поведение (поведенчески скоринг, Behavioral Scoring Models).

Последните са предназначени за измерване и управление в динамика на кредитния риск по вече одобрени кредити. Базират се на информация, свързана с използването на даден продукт, напр. кредитна линия и кредитната история на клиента, респ., променливи като: брой просрочвания през последната година (30; 60; 90-дневни); обем на осъществените транзакции; процент на усвояване на кредитната линия и др. Оценката на риска се извършва периодично — обикновено месечно.