Shia LaBeouf — mowa totalnie motywacyjna.

Mów motywacyjnych zapewne słyszałeś już wiele. Ale takiej jeszcze nie. Gotowy?

Shia LaBeouf nie pozostawia Ci wyboru. Zrób TO!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.