การล็อกอินผ่าน google บน laravel

เข้าไปที่ https://console.developers.google.com ทำตามรูปภาพ

เลือกแทบข้อมูลรับรอง แล้วสร้างข้อมูลรับรอง เลือก รหัสไคลเอนต์ OAuth

เลือกเวปแอพพลิเคชัน แล้วใส่ url เป็น localhost/laravel53/google-callback เพื่อกำหนด url ที่ google จะส่งข้อมูลมาเมื่อล็อกอินสำเร็จ

กดสร้าง จะได้ api key และ secret key

เอาไปใส่ในไฟล์ services.php

สร้าง AuthController

บรรทัดที่ 5 เรียกใช้คลาส Socialite

สร้างฟังก์ชัน reedirectToProvider แล้วใช้ฟังก์ชัน redirect โดยเลือกใช้ google เป็น driver

ส่วนฟังก์ชัน handleProviderCallback ใช้ รับค่าที่ส่งมาจาก google

สร้าง route สองตัว เอาไว้ลิ้งไปยัง ฟังก์ชันใน AuthController

ทดสอบการใช้งาน

เข้าไปที่ http://localhost/laravel53/auth/google ก็จะส่งมายังหน้านี้

แล้วจะเจอหน้านี้

เพราะยังไม่ได้เปิดใช้งาน API

ค้นหาคำว่า plus

กดเปิดใช้งาน

จะเจอหน้านี้

เข้าไปที่ http://localhost/laravel53/auth/google อีกรอบ จะได้หน้านี้ออกมา

เรียบร้อยครับ

Like what you read? Give Krissanawat​ Kaewsanmuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.