เป้าหมายของ 2017

หัวใจของหนังสือเล่มนี้คือ หาสิ่งที่ทำแล้วจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบง่ายๆ 4–5 อย่าง เอามาทำทุกๆ วัน เพื่อสร้างนิสัยที่ดี เพื่อให้ใช้นิสัยที่ดีขับไล่นิสัยที่ไม่ดีออกไป อย่างที่ผู้เขียนทำคือ วิดพื้น 1 ครั้ง อ่านหนังสือ 2 หน้า

ผมจึงมาลองใช้วิธีการในหนังสือเล่มนี้มาตั้งเป็นเป้าในปี 2017

  1. ทำวีดีโอวันละ 3 คลิปละ 10 นาที
  2. ดันพื้น 10 ครั้ง
  3. ใส่รองเท้าวิ่งทุกวัน
  4. เขียนบล็อกวันละ 1 บล็อกลง medium วันละ 1 บล็อก
  5. หยอดกระปุกวันละ 1 บาท

จะหมู่หรือจ่า สิ้นปีมาดูกัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.