เพิ่ม productivity ขึ้น 10x ด้วยการใช้ github เป็น CDN

หลายครั้งๆ

แล้วมีคำถามว่า ทำไมต้องโหลดไปทั้งหมด ให้รกเครื่องด้วย ใช้แค่ไฟล์เดียว

แถมจะเอาไปใช้จริงปล่าวไม่รู้

อย่ากระนั้นเลย

เข้าไปเอาลิ้งไปแปะตรงๆ ดีกว่า

ว่าแล้วก็เข้ามาเอาลิ้งตรงๆ ของไฟล์โดยการกด raw

ง่ายๆ แค่เราใช้งาน link ตรงจากที่มามันเลย

นึกว่าจะสบายแล้ว แต่

ต้อง goo อีกแล้ว

ลองใช้ rawgit ดูครับ

เอาลิ้งที่ได้จาก github ไปแปะ

ได้อันใหม่มาเอาไปใช้ได้แล้วครับ

ง่ายๆ แค่นี้ลดเวลาในการพัฒนาไปหลายเท่านะครับ

Like what you read? Give Krissanawat​ Kaewsanmuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.