แนวทางการสร้าง Youtube Channel ของผม

แนวคิด

ทำวีดีโอง่ายๆ แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คนเข้ามาดูจะรู้ว่าเรากำลังจะไปในทิศทางไหน ทำให้เขาเห็นเป้าหมายที่เราวางไว้ การติดตามนั้นจะเกิดขึ้นเอง

หัวข้อที่จะทำ

หัวข้อคือ codeigniter ,yii ,laravel ผมทำวันละ 3 คลิป วันที่เริ่มทำคือ 12 มกราคม 365–12 = 353 x 3 = 1059 คลิป 59 นั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดวันไหนที่ ไม่ได้ทำครบสามอัน แต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต้องมี 1000 คลิปบน youtube แน่นอน ผมตีให้ได้ค่าโฆษณา แบบต่ำสุด คลิปละ 0.01 ดอล ต่อวัน ผมจะมีรายได้วันละ 300+ บาท เดือนละ 10,000+ ในปีหน้านั้นเป็นไปได้

การโปรโมท

เนื่องจากเป็นของฟรี ก็จะโปรโมทตามกลุ่ม เฟซ แล้วก็อาจะบูสโพสต์ ตั้งเป้าต้องได้ 5000 subscribe ตอนสิ้นปี

Like what you read? Give Krissanawat​ Kaewsanmuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.