Mindshare Works
Ivars Krutainis
63

Nu ļoti feini šīs tavas pārdomas lasīt. Tava prezentācija par lesssons learned no Skinny Latvian projektā bija lieliska. Šoreiz īsāks teksts, bet arī interesants “insaits”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.