Վերնագրի Տեսակներ

Լուրային վերնագիր — Այս տարի եկեղեցական տոնակարգը կփոխվի

Բառախաղ — Երկրի ու երկնքի արանքում

Ուղիղ խոսք — Օդրի Հեփբրն«Ժամանակները փոխվել են,բայց ոչինչ չեն փոխել»

Թվով վերնագիր — 17–երորդ դարից մինչեւ անմահություն

Բլոգային վերնագիր — Մայր լինելու գաղտնիքները

Ստահոդ վերնագիր — Նկարում պատկերվածը այն չէ ինչ թվում է

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.