Hva om Donald Trump har rett?
Broenxyz
353

Og når de fleste avisene nå eies av store bedrifter som er mer opptatt av overskuddet enn det publiserte? Store mediehus må ha overskudd for å overleve. Partiene kunne samle inn penger, når avisen fikk problemer. Men da kjente vi til biasen avisen hadde. Hvordan er det nå, egentlig? Viktig artikkel

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.