ใช้ภาษาอะไรในการเขียน API ได้บ้างครับ
Jakkrit Prasert
1

เขียนได้แทบทุกภาษาเลยครับ โดยที่คนเรียกใช้ไม่ต้องรู้ด้วยว่าเราเขียนด้วยภาษาอะไร ถ้าเราเขียนเวอร์ชั่นใหม่ เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน แต่ API คงเดิม คนใช้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับ

node.js, java, python, ruby, scala, php, …

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.