Written by

Špecializujeme sa na čistenie upchatých odtokov WC, umývadiel, drezov, vaní a sprchových kútov. Čistenie realizujem mechanickými zariadeniami.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store