ข้อแนะนำสำหรับการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์มีดังนี้

1) เขียนคำสะกดต่างๆ ให้ถูกต้อง ถ้าเป็นศัพท์ไอที ให้ลองตรวจสอบที่ https://www.gotoknow.org/posts/87274 ถ้าเป็นคำไทยทั่วไป ให้ลองตรวจสอบที่ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94

2) ห้ามคัดลอกคำพูดของคนอื่นมา ถ้าคัดลอกมาให้ใส่เครื่องหมายคำพูด ถ้าจะไม่ใส่เครื่องหมายคำพูด ต้องสรุปเป็นคำพูดของตนเอง และต้องบอกที่มาของข้อมูลนั้น

3) ทุกรูปที่ใส่ในรายงาน หากไม่ได้ทำเอง ต้องบอกที่มาของรูป และต้องอธิบายรูป

4) ตารางแผนการดำเนินงาน จะต้องใส่ปี พ.ศ. ที่ทำด้วย

5) ให้ใช้ภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด เช่น พิมพ์เอกสาร ไม่ใช่ ปริ้นเอกสาร

6) ชื่อรูป ควรจะเป็นคำนามที่อธิบายรูปนั้น ไม่มีคำว่า “แสดง” หรือ “รูปแสดง”

7) ชื่อตาราง ควรจะเป็นคำนามที่อธิบายตารางนั้น ไม่มีคำว่า “ตารางแสดง”

8) ควรจะมีช่องว่างหนึ่งช่องว่างก่อนวงเล็บเปิดและหลังวงเล็บปิด

9) ในการเขียนบรรณานุกรม หากแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายแหล่งข้อมูลนั้น ในการเรียงลำดับ ให้เรียงลำดับเอาแหล่งข้อมูลภาษาไทยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยภาษาอังกฤษ