เว็บสำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆ ของ มข

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสามารถดูได้ที่เว็บ http://home.kku.ac.th/meeting/council/1-Creport-59.html

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ สามารถค้นหาได้ที่เว็บ
https://dms.kku.ac.th/