Ансамбль незалежних частинок

У кімнаті з тишею ранньою
Реєструє свідомість світанки ці.
Раз за разом,
Все глибше в літо ми
Поринаєм, зв’язки втрачаючи.

Неважливо, що спокій шукано.
Нестабільні первинно. Байдуже..
Наші теплі серцеві чани
В напіврозпаді,
Напіврозпачі.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.