ถ้ามั่วเร็ว ๆ แต่มันไม่ถูกสักที มันจะมีวิธีจัดการอย่างไรครับ
Phanuphat Cholatda
11

ก่อนจะมั่วรอบถัดไป เราควรคุยกันก่อนว่า คราวที่แล้วอะไรเวิร์ค อะไรไม่เวิร์ค และเราจะปรับปรุงแก้ไขอะไรไหมในรอบหน้า

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.