ขอแชร์จากมุมมองของ BA นะครับอาจารย์
Ciao Ciao
81

เยี่ยมครับ สืบค้นไปอาจพบว่า ต้นตอปัญหาอีกขึ้นมาจากระบบ budgeting และระบบตรวจรับด้วย เนื่องจากว่าเราต้องมี scope ก่อนขอ budget ทำไปแล้ว scope เปลี่ยนก็โดนตรวจรับซักแกมดูถูกว่าทำไมเปลี่ยน ทำไมไม่คิดให้ครบ การวัดผลก็มุ่งวัดที่ทำให้ครบมากว่าทำให้ตรงใจ ส่วนนี้ก็เป็นประเด็นครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.