Elasticsearch Soruları

Haydar Külekci

Uzun zamandır Elasticsearch konusunda e-posta ya da çeşitli sosyal mecralar üzerinden gelen soruları kapalı kapılar ardında cevaplamaya çalıştım. Bazılarına yetişemedim bazılarına kısa kısa cevaplayabildim. Her gelen soruda biraz daha heyecanlanarak ve testler denemeler yaparak cevaplar yazdım. Bazılarına gist olarak cevap yazarken bazılarını blog yazısına çevirdim.

Ancak bazı sorular aralarda kaldı ve onları bir kenara yazamamıştım. Bunları da bir Github reposu üzerinden paylaşma kararı aldım. Şimdilik bir README dosyası olarak başladım. Daha sonrasında bir blog formatına dönüştürmeyi planlıyorum.

Daha fazla kişiye ulaşmak için lütfen repoyu “Star”lamayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hatta ben soru ekledikçe bilgi gelmesini istiyorsanız “Watch” edebilirsiniz.

Sorularınızı e-posta üzerinden ya da bu repoya issue açarak sormaya devam edebilirsiniz.

Haydar Külekci

Written by

Software Engineer - Looking for remote opportunities http://elasticserarch.kulekci.net - http://kulekci.net - http://scanf.info

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade