Neden zengin olamıyoruz? (Zenginlik Garantili)
Selçuk
756

Çok güzel bir yazı.Başı sonu belli anlatmak istediğini uygun bir ûslubla anlatabilen birisiniz.

Like what you read? Give Mustafa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.