TYT — AYT Fen Kitap Önerileri

Kunduz App
Aug 7, 2018 · 2 min read

Merhaba! Çalışmaların nasıl gidiyor? Umarız çok iyidir! Yavaştan tempoya girilen bu dönemde konu tekrarı yapmak ve bolca soru çözmek için devamlı kaynak arayışında isen Fen alanı için bu yazımızı okumanı tavsiye ediyoruz! Kunduz eğitmenlerimizden Mehmet Hoca, Emre Hoca ve Elif Hoca ; Fizik, Kimya ve Biyoloji kaynaklarını senin için inceledi. Bu süreçte bol bol soru çözmeyi ve çözemediğin soruları bize sormayı unutma, kolay gelsin!

Image for post
Image for post

Fizik Kaynak Kitap Tavsiyeleri

  1. Çap Yayınları

Çap Yayınları, çıkardığı Fizik Fasikülleri ile konu konu eksiklerini tamamlamana ve öğrendiklerini pekiştirmene imkan sağlıyor. Aynı zamanda video çözüm desteği veriyor.


2. Mikro Hücre Yayınları

Mikro Hücre Yayınları (Kuantum Yayınları olarak da geçiyor), konu anlatımlı bu kaynağı ile eksiklerini görüp kapatmanı sağlayacak bir yayın. Aynı zamanda soru bankası kısmı seni bir üst seviyeye çıkaracak sorularda oluşuyor.


Kaynak tavsiyelerimizin devamını okumak ister misin? Yazımızın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsin! 🌈

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store