Anh nói mấy ngày vừa rồi anh thức trắng. Mình chợt thấy xót xa… đến bao giờ hả anh ?

Chỉ mong đến ngày nằm ở salon chờ anh về, dù muộn đến mấy, cuối ngày anh sẽ về với mình…

Lại mơ rồi :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.