Едно кътче за свобода, икономическа теория и либертарианство

Добре дошли в това гостоприемно място, където ще си дискутираме по теми като: икономическата наука, политическа философия, финансова икономика и пазарите, измеренията на свободата и силата на либертарианството, жаждата за себепостигане, знание и радостта от живота като висша ценност.

Няма по-силен стимул за човека от жаждата за знание, за истина. Такъв е и смисълът на това кътче— да търсим истината заедно. Оспорвайки, анализирайки, развивайки и шлайфайки идеите. Идеите, защото именно те са в основата на всичко, касаещо човека. До нови срещи — като за първи път, — нека сме кратки.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.