Ще цитирам Джон Ф Кенеди, 35-я президент на САЩ, който го е казал доста по-добре от теб да ме…
BikoNews
13

Солидарност, разбира се, но не насилствената, защото става принуда. Нито един аргумент твой не виждам. А цитатът ти е меко казано абурден, но за сметка на това точно онагледява мисловното състояние на не малко хора у нас.

Like what you read? Give Kuzman Iliev a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.