Chắc hẳn nhiều người có thể đã biết đến lỗ hổng mới được công bố tồn tại trên hệ thống BigIP của F5, rất được cồng đồng quan tâm gần đây do lượt tweet mã khai thác quá nhiều. Sau khi đọc thì tôi cũng tò mò về root cause…

Khanh Ta Quang

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store