ก่อนอื่นเลย ได้มีโอกาสมาศึกษาและได้มาทำงานที่แตะ java spring เป็นครั้งแรก เลยได้มีโอกาสมาบอกเล่าเกี่ยวกับ Annotation ต่างๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสองตัวนี้กัน ก่อนอื่นเลยเราจะขออธิบายว่า @Embeddeable & @EmbeddedId มันมีไว้เพื่ออะไร

ทั้งสองที่กล่าวมานี้ มีไว้เพื่อทำ Composite Key ใน JPAนั่นเอง (ขออธิบายเล็กน้อย เจ้า Composite Key นั้น คือ เป็น Key ที่เกิดจาก field 2 column รวมกันเป็น 1 key นั้นเอง โดยสามารถเป็นทั้ง Primary key หรือ foreign key หรืออื่นๆก็ได้ ) ง่ายๆคือ ใน 1 key มีมากกว่า 1…

วันนี้เป็นวันฝึกงานวันแรก หลังจากคนอื่นได้ฝึกงานกันหมดละ พอดีนี่พึ่งได้ 5555+ ตอนแรกมาถึงก็นั่งรอ พี่ๆสตาฟเข้ามาแนะนำตัว แต่ขอสารภาพจำไม่ได้หมดทุกคนนะ 55555+ หลังจากนั้นพี่เลี้ยงที่ดูแลเรา เค้ามาอธิบายบริษัทว่าเป็นบริษัทที่รับจ้างทำโปรแกรม โดยเป็น scrum (อยากรู้ความหมายอันนี้เพิ่มเติมต้องดูจากลิ้งค์นี้ ) โดยบริษัทจะมีประชุมครั้งละ 2 อาทิตย์ทุกวันจันทร์(บางที1อาทิตย์) ประชุมกันเรื่องงานที่ทำกันใครทำอะไรบ้าง ถึงส่วนไหนละ ประมาณนี้ และจะมีที่ให้แปะว่าใครต้องทำtaskไหนบ้าง ที่นี่จะเป็นตามโปรเจค คล้ายๆกับ marvel…

Kwanwan Tantichartkul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store