DIŞTAN PAZARLIKLI İNSAN

Doğan Acar
May 25, 2018 · 2 min read

Ne kadar cimri, bencil, egoist, kıskanç ve kibirli olsa da bunu gizlemeden açıkça ifade edebilen insandır. İçten pazarlıklı insan kadar gergin biri değildir, çünkü toplumca kabul görmeyen olumsuz mizacını bastırarak etrafa sevimli görünmeye çalışmaz, bünyesini zorlamaz. Bu insanlar pek sevilmez ama ben bu insana içten pazarlıklı insandan daha fazla saygı duyarım.

Mütevazı görünmeye çalışmaz bu insanlar, "Zaten en doğrusunu ben bilirim," derler açıkça. Mesela yemeğe çıktığınızda "Yemekler senden olsun, benden para çıkmaz," diye baştan anlaşmaya çalışan insan dıştan pazarlıklıdır. En azından hesap geldikten sonra "Tüh ya, kartın limiti dolmuş," falan demez.

Hayatın her alanında rastlayabilirsiniz dıştan pazarlıkçı insanlara. Her işin başında "Baştan söyleyeyim," derler, bunu sık sık kullanırlar. Bu insanlara pek bir şey beğendiremezsiniz ama içten pazarlıklı insan gibi baştan memnun gözüküp, kibarlık edip, sonradan "Aslında beğenmemiştim, ayıp olmasın diye söylemedim," demedikleri için daha samimi insanlardır.

Açık sözlü olmaları genellikle can sıkıcıdır. Bir yere fiyat sordukları zaman beğenmezlerse, içten pazarlıklı insan gibi "Tamam, birazdan tekrar uğrarım, hemen para çekip geliyorum," demezler, "Çok pahalı dedin be usta! Neyse, ben birkaç yere daha bakayım hele, hangisi ucuzsa oradan alırım," derler. Kandırmazlar, ikiyüzlülük etmezler. İçten pazarlıklı insan kadar hesapçı, tutumlu ve işini bilen insanlardır ama bunu kimseden saklamazlar. Onları içten pazarlıklı insanlarla bir tutmayın lütfen, çünkü ikisi çok farklı tiplerdir. Toplumda içten pazarlıklı insanlar işini daha iyi götürürken, bu insanlara genellikle haksızlık edilir. Bence bu üzücü bir durum.

Doğan Acar

Written by

Türkçe yazar, dünyaca okur. twitter.com/labirendo

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade