HAYVAN YİYEN HAYVANSEVER

Doğan Acar
Apr 19, 2018 · 2 min read

Hayvanseverlik bir kurumdur; politik veya ahlaki bir tavır içerir. Politik veya ahlaki tavırlar ise mutlaka belli sorumluluklar gerektirir. Entelektüel bir boyuttur, sosyal hayatın içindedir ve çoğunlukla davranışsaldır. Dolayısıyla sadece insana veya tüzel kişilere ait bir özelliktir.

Hayvan sevmek ise sadece insana ait değildir. Yavru bir kediyi emziren yetişkin köpeğin, antilopların hayatını kurtarmak için timsahla savaşan su aygırının içinde bulunduğu eylem bu türdendir. Köpekle insan arasındaki bağda köpeğin insana karşı beslediği duygu da yine hayvan sevgisidir. Politik veya ahlaki temellere değil, dolaysız bir şekilde duygulara dayanır. Kuralları, belirleyici unsurları, net sınırları yoktur.

Çıtanın ceylanı yakalayıp yemesinin temel sebebi onu sevmiyor olmasından kaynaklanmadığı gibi insan da aynı zamanda hem hayvanları sevebilir hem de hayvan yiyebilir. Kavramları birbirine karıştırmamak gerek. Hayvanseverlik kurumu insanın icadıdır, tanımını insan yapar, kimin hayvansever olduğunu da insan belirleyebilir. Hayvanları sevmek ise insanın başka bir insan tarafından onaylamasına dayanmaksızın en ilkel dürtülerle ve en doğal yollarla ortaya koyduğu bir eylemdir. Benim hayvansever olup olmadığım hakkında herkes yorum yapabilir, bu tartışmaya açıktır. Kaldı ki kurumsallaşan tüm sevgi sistemlerine muhalif biri olarak hayvansever olmadığımı da altını çizerek belirtmek isterim. Fakat benim hayvan yeme eylemimden yola çıkarak sığ bir nedensellik anlayışıyla benim hayvanları sevip sevmediğim hakkında herhangi bir insanın yorumu tamamen geçersizdir.

Mamafih "hayvan seven" bir hayvan, tabii ki hayvan yiyebilir fakat "hayvansever" bir hayvanın hayvan yemesi konusunda yüzlerce farklı görüş ortaya koyabiliriz.

Doğan Acar

Written by

More From Medium

Also tagged Philosophy

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade