Zakładowa kontrola produkcji — pakowanie, magazynowanie, znakowanie wyrobów

Aby zagwarantować zgodność wyrobu i jego niezmienną jakość na wszystkich etapach — od doboru materiałów, przez produkcję, po dostarczenie do klienta, zakładowa kontrola jakości określa szereg działań z tym związanych. Obowiązkiem producenta jest jasne i szczegółowe określenie zasad pakowania, przechowywania, znakowania i transportu towaru. Przepisy te powinny być zgodne z innymi wytycznymi specyfikacji przedmiotowych. Pakowanie powinno odbywać się zachowaniem wymaganej ostrożności, magazynowanie o ile to konieczne powinno spełniać określone warunki środowiskowe, również transport powinien odbywać się w sposób nie mający negatywnego wpływu na właściwości i stan wyrobu, w jakim został on dostarczony do magazynu. Zadaniem producenta oprócz określenia i spisania powyższych procedur w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji jest też kontrolowanie wszystkich tych działań.

Oznakowanie CE jest zasadne tylko w przypadku wdrożonego systemu ZKP oraz przeprowadzonych wcześniej działań związanych z oceną zgodności i wydanie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu. Musi ono zawierać informacje o adresie producenta i zakładu produkcyjnego, dane na temat wyrobu — jego nazwę, wszelkie właściwości użytkowe, nr normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej oraz datę i nr deklaracji właściwości użytkowych. O ile w ocenie zgodności udział brały jednostki certyfikujące to również nazwy tych jednostek.

Zapraszamy na stronę laboratorium budowlanego AG-CEL w celu zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w zakresie zakładowej kontroli jakości (ZKP.)