Már most igen érdekes ötletek és cégek alakultak a digitális nomádok köré, mint a Hacker Paradise…
Érsek Attila
1

Igen, az iroda már tőkelekötés szempontjából is belépési korlátot jelent, a választott hely pedig hosszú évekre meghatározza a potenciális munkavállalók körét is. Én nem is feltétlenül a nomádkodásban látnám a nagy áttörés lehetőségét (bár valahol tényleg ugyanaz a lényege, a hipszterkedési mázat levéve :)), hanem ha kreálható olyan környezet, ahol nagyvállalatnyi méretű csapat tud együttdolgozni és folyamatosan teljesíteni, napi találkozás nélkül. Nagyban leginkább az emberi oldalát látom kockázatosnak, fenntartható-e és hogyan a motiváció az “átlag munkavállalóban”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.