Laga iPhone 6 Göteborg

lagaiphone6a
Oct 17, 2016 · 2 min read

iPhone 6 reparation Göteborg
Byt din display till iPhone 6 hos oss! På Fix My Phone har vi alla reservdelarna inne och kan hjälpa dig snabbt när du besöker oss. Vi byter ut din trasiga skärm på iPhone 6 mot en ny enhet. Efter ett besök hos oss kan vi garantera att din mobil känns och ser ut som en helt ny! Byte av display på en iPhone 6 tar cirka 20–30 minuter och utförs redan samma dag. t reparera iPhone, iPad samt alla andra typer av skador som kan uppstå på en Smartphone. Vi har en lång erfarenhet av att utföra service på iPhone. Trasiga iPad, iPad mini och Air är lika så en stor del av vår expertis.
Du behöver aldrig vänta länge, alla telefoner blir vanligen reparerad inom 45 min! Med hög kompetens, val av dom bästa leverantörerna och noggrann planering i vårt arbete kan vi erbjuda låga priser som vi är stolta över och som du och många andra kunder kan ha glädje av. Tusentals nöjda kunder har redan utfört iPhone reparation. älj modell och välj sedan typ av skada. Klicka “Lägg i varukorg” (T.ex. byte av skärm iPhone 5S eller glasbyte iPad 4)
Gå sedan till “kassa” uppe till höger. I kassan fyller du i dina uppgifter och väljer betalningsalternativ.
iPhone reparation

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade