JOBBA MED MYRSTACK

Jag har erfarenhet av

  • strategiskt och operativt kommunikationsarbete inom olika typer av organisationer.
  • redaktionellt och organisatoriskt arbete inom publicistisk verksamhet.
  • produktion av material för webb och sociala medier.
  • skribentande (bland annat Politism, Rummet med flera).
  • foto. Porträtt, produkt och verksamhetsdokumentation.
  • arbete i ideella organisationer.
  • arbete i stora, politikerstyrda organisationer.

Jag är utbildad kommunikatör (JMG:s kommunikatörsutbildning).

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

laila.vianden@gmail.com

Like what you read? Give Laila Vianden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.