Lưỡi khô rát là bệnh gì và điều trị như thế nào?

Lưỡi khô rát là triệu chứng cụ thể của bệnh khô miệng, là một trong những chứng bệnh phổ biến nhất trong các vấn đề răng miệng hiện nay. Khô miệng rát lưỡi gây ra khô niêm mạc miệng, đôi khi là cảm giác nóng rát gây ảnh hưởng đến vị giác khi ăn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.