DANG KY GIAY PHEP THIET LAP TRANG TIN DIEN TU TONG HOP

ICP-News (Internet Content Provider News)giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp cho các website do các công ty quản lý nhằm cung cấp tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống cho công đồng mạng.

Do thủ tục phức tạp, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử. Hiểu được điều này, chúng tôi sẽ giúp các quý công ty đăng ký giấy phép trang tin điện tử tổng hợp để kinh doanh đúng luật.

I/Những giấy tờ cần thiết:

1. 03 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. 03 Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện) có dán ảnh 3×4.

3. 03 Bảng sao bằng đại học của Giám đốc công ty

4. 03 Bảng sao có công chứng Chứng Minh Nhân Dân của Người chụ trách nhiệm về Kỹ Thuật

03 Bảng sao có công chứng Chứng Minh Nhân Dân của Người chụ trách nhiệm về Nội Dung.

II. Hồ sơ do Cty Nhơn Mỹ chuẩn bị & cung cấp cho khách hàng bao gồm:

1. Đơn xin phép thiết lập trang tin tổng hợp

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chức năng kinh doanh : 6312 — Thiết lập trang tin điện tử tổng hợp)..

3. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện).

4. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin tổng hợp.

5. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.

6. 02 tấm ảnh 3×4 của người quản lý trang tin (theo mục 3)

7. Bản chụp giao diện trang chủ website.

8. Bản sao bằng đại học của Giám đốc công ty.

9. Bản ký kết hợp đồng liên kết với tòa soạn báo giấy hoặc điện tử.

10. Bản sao CMND của nhân viên kỹ thuật, và nhân viên quản lý nội dung.

11. 02 hợp đồng ký với 2 tờ báo có chưa năng báo chí

* Lưu ý: Các văn bản nêu trên được lập thành 03 bản.Ngoài ra, bạn còn ký, đóng dấu vào các giấy tờ do Công Ty Nhơn Mỹ soạn thảo để bổ sung hoàn tất hồ sơ xin giấy phép ICP.

*Chi phí: (Bao gồm phí dịch vụ, các loại phí khác)

*Thời gian hoàn tất là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và được tư vấn tận tình: http://luatsuvn.org.vn/c/dich-vu-giay-phep-website

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.