Landta VietNam hasn't written any stories yet.

Landta VietNam

Đơn vị phân phối và đầu tư các dự án bất động sản. Bao gồm các loại hình sản phẩm: chung cư cao cấp, biệt thự, liền kề, nhà phố shophouse https://landta.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store