Buhalterio asistentas

Prisijungimai

Mano VMI — prašymai mokesčių inspekcijai, pranešimai, įmonių veiklos stabdymas ir pan.

Buhalterija

Tax.lt forumas — didžiausia Lietuvoje buhalterių bendruomenė.

Skaičiuoklės

Atlyginimo ir susijusių mokesčių skaičiuoklė — sužinok kiek kainuos darbo vieta įmonei.

Mokesčiai

Mokesčių informacijaaktuali informacija apie kiekvieną mokestį.

Teisė

E-teismas — bylų nagrinėjimo teisme portalas. Matykite Jūsų bylos procesą ir eigą, gaukite ir teikite elektroninius dokumentus teismui.

Įmonių informacija, skolos

Įmonių rekvizitai, darbuotojų skaičius, skolos SODRA’i

--

--

entrepreneur

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store