ชุดพื้นเมืองทางล้านนา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวล้านนาหรือว่าภาคเหนือ หากคุณได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือ คุณจะได้เห็นว่าชุดพื้นเมืองล้านนาของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีชุดพื้นเมืองล้านนาอีกแบบหนึ่ง

ผ้าซิ่นตีนจก แม่แจ่ม เชียงใหม่

ผ้าซิ่น ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นพวกผ้าซิ่นตีนจก ของทางแม่แจ่ม ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผู้คนจากภาคต่าง ๆ ที่ชื่นชอบผ้าซิ่นมักจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และชุดพื้นเมืองล้านนาที่เราเห็นในปัจจุบันก็จะมีทั้งแบบผ้าที่ทอจากมือและแบบผ้าทอจากโรงงาน หากว่าเป็นผ้าทอมือจะมีราคาสูงมากเมื่อนำมาตัดเย็บเป็นชุดพื้นเมืองลานนา

The post ชุดพื้นเมืองล้านนา ผ้าซิ่น appeared first on ชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา.

Originally published on Wordpress

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.