thanh lan hasn't written any stories yet.

About

thanh lan

Bác sĩ Lan Thanh chuyên tư vấn sức khỏe và chia sẻ các bài viết hướng dẫn bảo vệ cơ thể bằng các bài thuốc Đông Y tại Alodoctor.vn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store