ລະບຽບພາຍໃນ Page ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກ Lao e-Sports.

ລະບຽບພື້ນຖານ:

1. Page ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກ Lao e-Sports ເປັນບ່ອນໂອ້ລົມສົນທະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທັກສະ, ວິທີການຕ່າງໆກ່ຽວກັບລະບົບ Software-Hardware ແລະ ເກມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ e-Sports.

2. ພາສາທີ່ໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ !!!

3. ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

4. ຫ້າມໃຊ້ຄຳເວົ້າ, ຮູບພາບ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ແຕະຕ້ອງເຸຖິງຈິດໃຈ, ກຽດສັກສີິ ຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

5. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຄສະນາຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ Page ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Lao e-Sports.

6. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກທຸກທ່ານມີການອ່ານ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ລະເມີດ, ຝ່າຝືນກົດລະບຽບທີ່ທາງ Lao e-Sports ວາງອອກຈະຖືກພິຈາລະນາຄວາມຜິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Lao e-Sports

Like what you read? Give Laos Gaming Community a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.