Dying Light ຈະປ່ອຍ DLC ຟີຣທັງໝົດ 10 ໂຕຕະຫຼອດປີ

ເມື່ອຕົ້ນປີ 2016 ທີມພັດທະນາ Techland ໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຂົາມີແຜນສະໜັບສະໜຸນເກມ Dying Light ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ຫາຍໜ້າຫາຍຕາໄປປີເຄິ່ງ ລ່າສຸດທີມພັດທະນາເກມສັນຊາດໂປຣແລນອອກມາສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະປ່ອຍ DLC ຟຣີທັງໝົດ 10 ໂຕຕະຫຼອດ 12 ເດືອນນີ້

ໃນ DLC ໃໝ່ຈະປະກອບມີເຫດການໃໝ່ໆ ສັດຕູໂຕໃໝ່ ປິດສະໜາໃຫ້ແກ້ແລະ ເນື້ອຫາອີກຫຼາຍໆຢ່າງໃນໄວໆນີ້

ກຸ່ມ: LAOS Gaming commuity group ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

Page: LAOS Gaming commuity ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊື້ wallet ຫຼື ເກມຕ່າງໆ ຢູ່ໃສຄລິກນີ້ເລີຍ facebook“ GODLIKE Steamshop

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.