God of War ພາກໃຫມ່ຈະເປັນເກມເນັ້ນເລົ່າເລື່ອງຫຼາຍກວ່າສັບແຫຼກຄືພາກກ່ອນໆ

ນອກຈາກ God of war ພາກໃໝ່ຈະປ່ຽນໄປເລົ່າເລື່ອງໃນດິນແດນຂອງຕຳນານເທບ ແລະ ປ່ຽມມຸມມອງເປັນເກມບຸກຄົນທີສາມ ນອກຈາກນັ້ນຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ ຈິມ ໄລອັນ ໄດ້ກວ່າວ່າ ໂຕເກມພາກໃໝ່ນີ້ຈະເປັນເກມຟັນແຫຼກນ້ອຍລົງ ແລະ ເນັ້ນເປັນການເລົ່າເລື່ອງຫຼາຍກວ່າທຸກພາກທີ່ຜ່ານມາ

God of War ພາກໃໝ່ຈະເປັນການເລົ່າຍ້ອນຄືນທີ່ຫ່າງຈາກພາກ 3 ຫຼາຍປີເຊິ່ງເປັນເລື່ອງລາວຂອງ ເຄໂທສ ແລະ ລູູກຊາຍຂອງລາວ ເອທຽສ ໃນດິນແດນຕຳນານເທບ

ວາງຂາຍໃນ PS4 ເທົ່ານັ້ນ

ກຸ່ມ: LAOS Gaming commuity group ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

Page: LAOS Gaming commuity ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊື້ wallet ຫຼື ເກມຕ່າງໆ ຢູ່ໃສຄລິກນີ້ເລີຍ facebook“ GODLIKE Steamshop

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Laos Gaming Community’s story.