larrabetzu.net berria

Webgunea berritu eta agenda gehitu diogu

larrabetzu.net webgunea erabat berritu dugu. Orain ikusgarriagoa da, larrabetzu eskura app-a eskuratzeko modu guztiak jarri (FirefoxOS, iOs eta Android bertsioak) eta agenda be bertan ikusgain dago

Agenda eskura

Orain eguneroko ekitaldiak webgunean be ikusteko aukera dago. Berrikuntza hau larrabetzu.net guneko garrantzitsuena da. Aurrerantzean sare sozialetan eta Internet bidez zabaltzeko aukera ematen digu horrek.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.