Historien om hvordan SpareBank 1 Utvikling lykkes med felles strekkmål for rekruttering.

Mot slutten av 2018 fikk vi en monumental utfordring: Gode erfaringer med insourcing til utviklingsorganisasjonen over flere år gjorde at SpareBank 1 Utvikling ønsket å øke satsingen på rekruttering ytterligere for 2019. En god tanke, men ikke en vi var alene om. Markedet vi opererer i er krevende, og konkurransen om de flinke folkene er knallhard — med langt større etterspørsel enn tilbudsside. Særlig er dette tydelig i utviklermarkedet, der vårt behov er størst. Rekrutteringsapparatet vårt gikk allerede for full maskin. Det var ikke enkelt å se for…

Lars Kirkhus

Utviklingstjener @ SpareBank 1

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store