ZZP, weg ermee
Ronald Mulder
4115

Overigens, hier een schokkend artikel waarom we tegenwoordig ook de uitingen van het CBS met een korrel (politiek establishment)zout mogen nemen https://decorrespondent.nl/3913/Ook-onze-statistiek-wordt-nu-bepaald-door-de-waan-van-de-dag/737443796089-cc1e50c1

Ernstige ontwikkeling lijkt me

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.