Non stop online

To problem nie tyle turystyczny, co ogólnoświatowy. Dotyczy poniekąd podróżowania, bo po co lecieć setki kilometrów, kiedy nie podnosi się potem głowy znad komputera czy telefonu…

A tyle jest pięknych miejsc na świecie, a my zamykamy się w rzeczywistości online. Mam na myśli tu szczególnie najmłodsze pokolenie, które prawie nie rozstaje się z siecią.

Ech….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.