Project 1012 en de verstoorde relatie tussen politiek en bestuur in Amsterdam

Laurens Buijs
Aug 24, 2016 · 14 min read
Image for post
Image for post
Burgemeester Van der Laan staat sekswerkers te woord na een protestmars tegen zijn prostitutiebeleid

De Amsterdamse socioloog Laurens Buijs (UvA) doet jarenlang onderzoek naar het wel en wee van sekswerkers. Ook is hij lid van de adviesraad van de belangenorganisatie Proud. De DEMO sprak hem over het Project 1012 (schoonvegen van de Wallen), de WRP (Wet Regulering Prostitutie) en zijn ervaringen met politiek en bestuur. ‘Je schrikt je helemaal kapot’.


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store