Par darba instrumentiem
Ansis Līpenītis
23

Ļoti labs saraksts ar pazīstamiem, kā arī vēl dažiem nedzirdētiem rīkiem, kurus būs jāpamēģina.

No manas puses rīki, kurus izmantoju ikdienā:

Like what you read? Give Lauris Stiglics a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.