Masakit pa rin ang mawala ka sa buhay ko. Pilitin man maging masaya hindi maitatago ang bawat lungkot

Gustong isigaw sa hangin lahat ng bigat na nararamdaman at sana kasabay nito matangay din lahat ng sakit na dulot mo

Gabing mga luha ay tumutulo sa aking pisngi laging sambit ang iyong pangalan at alaalang binuo na naging imposible

Sinungaling ang sumpaan sa isat-isa mga pangakong kahit pilitin hindi na matutupad

Tadhanang mapanlinlang napaniwala sa mga salitang hindi kayang panindigan

Hindi naging sapat ang lahat

Like what you read? Give LDVG a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.