Sa kawalan ng kalawakan,

Hinagkan ng kamalayan:

Sumisilip ang silanganan

sa nakasisilaw na sinag ng kanluran.

Lumulutang, lumulutang.

Isang pinanggalingan, isang patutunguhan.

Kisap sa kasaysayan

ng mundong patuloy ang paggapang.

Walang laman?

Lagyan!

Punuin!

Tabunan!

Tabunan ng tabunan!

Sariling saysay, sariling kahalagahan.

Dayuhan? Kalayaan?

Kahungkagan ng isang buhay

na kapantay ng sayo, ng akin, ng atin;

Patungo sa kabulagan

Sa kabuluhan

Ng isang buhay.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.