Dit artikel is het tweede artikel in de reeks “De Bitcoin (des)illusie”. In het vorige artikel gingen we in op schaalbaarheid. Ditmaal hebben we het over transactiekosten. In de publieke opinie wordt er aangenomen dat Bitcoin transactiekosten oplopen tot enkele tientallen dollars per transactie wanneer het netwerk intensief gebruikt wordt. In dit artikel kijken we waar deze misconceptie vandaan komt en hoe het netwerk in staat is om onbegrensd transacties tegen minimale kosten te verwerken.

Transactiekosten

Bitcoin transacties bevatten meestal een transactiekost die betaald wordt aan de miner die de betreffende transactie verwerkt. Dit is één van de verdienmodellen die de…


Als we de grote IT bedrijven en reguliere media mogen geloven is het implementeren van Bitcoin in enterprise omgevingen een onbegonnen zaak. Bitcoin, en bij uitbreiding alle publieke blockchains, zouden beperkt zijn tot het verwerken van enkele transacties per seconde, transactiekosten zouden oplopen tot tientallen dollars per transactie en de betreffende data zou toegankelijk zijn voor iedereen. Er wordt ons voorgehouden dat Bitcoin aldus niet geschikt is voor business toepassingen. Daarnaast stelt men zich vragen over het energieverbruik benodigd voor het beveiligen van de Bitcoin blockchain en de resources (lees: kosten) voor de infrastructuur van de blockchain. Bitcoin zou eveneens…


A developer experience journey

TL;DR We are developing a framework that allows you to write Bitcoin applications as if you were writing web applications. You can find a full-featured example here.

Since the release of Bitcoin, developers and researchers have been looking into different ways to use the blockchain. Companies have been interested in using blockchain technology for a wide variety of applications, from issuing assets to tracking products through their supply chain, the use cases seem to be endless. …

Ledgit

Ledgit is a software development company with a passion for Bitcoin and blockchain technology.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store